Provjetravanje prostorije

PVC stolarija onemogu?ava pojavu plijesni na zidu kao kod drvene stolarije

Pojava plijesni na zidu oko loe postavljene drvene stolarije

Sprje?avanje i izbjegavanje pojave kondenzacije i plijesni

Zbog dananjeg ubrzanog ritma ivota, buke, tehnologije koja nas okruuje, kad kre?emo u gradnju poslovnog ili stambenog objekta, svi teimo tome da nam bude osiguran mir, pa od stambenih objekata gradimo prave male izolirane zabrtvljene utvrde.

Kondenzacija se pojavljuje u dobro zabrtvljenim prostorijama jer je onemogu?eno odvo?enje vlage iz prostorije gdje se boravi. Istraivanja su pokazala da 3 osobe koje borave u prostoriji proizvode do 8 l vode na dan. Isto tako i u periodima visoke temperaturne razlike vani u odnosu na temperaturu u prostoriji. Kondenzacija se pojavljuje na slabije zati?enim mjestima na rubovima stakla, a ako takvi uvjeti traju due vrijeme dolazi do pojave plijesni.

U svim novoizgra?enim objektima kao i pri renovaciji starijih objekata ukoliko se ne potuju neke od zakonitost gradnje dolazi do pojave kondenzacije i plijesni na zidovima. To osim to dovodi do ote?enja objekta, bitno naruava kvalitetu stanovanja, ali isto tako moe i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Ne smije se zaboraviti da se u svim novoizgra?enim objektima zadrava odre?eni postotak vlage pa je pojava kondenzacije gotovo pa zajam?ena, dok isuivanje objekta moe trajati i po nekoliko godina. Ne adekvatna gradnja tako?er pogoduje kondenzaciji zbog pojave termo-mostova, kao i nedostatno provjetravanje prostorija.

Paradoksalno zvu?i podatak, obzirom na dananje tehnologije gra?enja i napredne materijale, u starijim gra?evinama pojava kondenzacije i plijesni je puno rje?a nego u novoizgra?enim objektima. Razlozi su u primijenjenim materijalima (glina, kre?) koji su morali ispuniti znatno nie zahtjeve u pogledu difuzije vodene pare (prolaz vodene pare kroz gra?evinski element od toplije strane prostorije ka hladnijoj vanjskoj strani).

Zatim, u primijenjenim prozorskim sustavima, kod onih starije izvedbe, kod kojih je brtva znatno loija (koeficijent propusnosti fuge do 10 m3/mh tj. za 1 sat kroz 1m fuge krilo-tok pro?e 10 m3 zraka dok 1m fuge krilo-tok kod novih prozora za 1 sat propusti u prosjeku 0,1 m3 zraka.

Koliko god da je izmjena zraka poeljna i ima prednosti ipak, mana starijih objekata je u potronji energije, jer za postizanje odgovaraju?e temperature ve?i je utroak energije za grijanje, a me?u probleme dananjice ubraja se i sve ve?a potreba za o?uvanjem prirodnih resursa i okolia i to ve?oj redukciji trokova energije jer su cijene u stalnom porastu. Objekt mora biti izveden tako da se postigne to bolja toplinska izolacija.

Pojava kondenzacije na staklu ne dovoljno dobrog PVC profila

Koliko god zabavna bila, pojava kondenzacije na staklu nedovoljno dobrog PVC profila moe izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Zrak moe apsorbirati izvjesnu koli?inu vlage (relativna vlanost zraka, izraava se u postotcima). Koli?inu vlage koju zrak moe apsorbirati ovisi o temperaturi. to je via temperatura to zrak moe primiti vie vodene pare, tj. ako zagrijavamo hladan i vlaan zrak, isuujemo ga i time raste njegova sposobnost absorpcije vodene pare.

Provjetravanje prostorije u nju uvodi svjei i hladniji zrak, a zrak u prostoriji koji je topao i vlaan isuuje se, i tako moe primiti vie vlage, to u normalnom slu?aju traje nekoliko sati. Ako se provjetravanje pravilno dozira ne?e do?i do toga da se vlaan zrak gomila i tako stvara kondenzaciju na povrini predmeta. Ukoliko je vlanost zraka toliko visoka izdvaja se suvina vlaga i taloi se. Nedostatak je upravo u tome jer ova osobina zraka razlog nastanka kondenzacije. U dodiru toplog zraka i hladnijih povrina zrak se rashla?uje i postaje sve vlaniji, te se taloi na hladnije povrine u vidu kondenzata npr. kada izvadimo bocu iz hladnjaka u toploj prostoriji ona ?e se orositi.

U-vrijednost tj. koeficijent prolaska topline je vrijednost prolaska topline kroz gra?evinski materijal ili gra?evinsku konstrukciju (u W/m2K). to je U-vrijednost manja to je bolja toplinska izolacija.

Na prozorima se lake pojavljuje kondenzacija nego na zidovima iz razloga jer prozor ima znatno ve?u U-vrijednost od dobro izoliranog zida, pa je temperatura unutranje povrine prozora nia od temperature zida.

Sprje?avanje i izbjegavanje pojave kondenzacije na i oko prozora

  • Redovito provjetravanje 2-3 puta na dan.
  • ?e?e provjetravanje prostorija u kojima je pove?ana koli?ina vlage - kupaonice, kuhinje...
  • Na tritu su dostupni i sustavi za provjetravanje - sustav koji se ugra?uje u okvir samog prozora. Moe biti ugra?en u utoru ili u krilu prozora osiguravaju?i na taj na?in dugotrajnu i kontroliranu razmjenu zraka. Oni poboljavaju cirkulaciju zraka, osiguravaju ugodnu klimu u prostoriji, beumni su, prozori se nesmetano mogu odravati, nemaju nikakav utjecaj na protuprovalne sustave na prozorima, ugradnja je jednostavna, nevidljiva, a postoji i mogu?nost naknadne ugradnje, a isto tako se moe i otkloniti u svakom trenutku.

Pravilno provjetravanje

Uklju?uje irom otvorene prozore na par minuta dnevno, naro?ito u sezoni grijanja. Tako je osigurana razmjena zraka. Svjei zrak izvana brzo se zagrije i moe apsorbirati novu koli?inu vlage, koja ?e slijede?im provjetravanjem iza?i van. Otvaranjem prozora na kip u sezoni grijanja nije ba od neke velike koristi jer rashla?uje zidove oko prozora to moe dovesti do izostanka kondenzacije ali dovodi do vlaenja zidova. Nije provjetravanje nuno samo u sezoni grijanja, za toplijih dana moe se bez ikakvih posljedica provjetravati i dok je prozor otvoren na kip.

Nastajanje kondenzacije i plijesni na i oko prozora

Ako su vanjski zidovi objekta dobro izolirani bolne to?ke objekta su naj?e?e vrata i prozori, jer kao to je ve? navedeno, imaju vii koeficijent prolaska topline u odnosu na zidove.

Pojava kondenzacije u i na prozoru moe imati vie ?imbenika:

  • Loe ili ne adekvatno provjetravanje
  • Lo sustav profila
  • Pojava termo mostova prilikom ugradnje prozora
  • Nepravilno izvedena fuga prozora (dio izme?u zida i prozora ili vrata)

Op?enito gledaju?i i uzimaju?i u obzir sve faktore nije uvijek mogu?e izbje?i kondenzaciju na prozorima. Zimi pri niskim temperaturama moe do?i do pojave kondenzacije i kod jako dobrih prozorskih sistema, naro?ito no?u. Ipak, do ovog ne bi trebalo dolaziti ?esto i mogu?e ju je otkloniti pravilnim provjetravanjem. Ako se to odmah sanira u kratkom vremenskom periodu, ujedno se izbjegava pojava gljivica i plijesni.

Izvor: ?asopis PVC u Hrvatskoj - Grad Export

Savjeti

Pri?a o protuprovalnim vratima

Jo iz vremena kada je siao sa stabla i naselio prve pe?ine, ?ovjek ima potrebu za jednim mjestom koje bi zvao svojim i u koje bi se svakodnevno povla?io trae?i mir i sigurnost. Vremena su se mijenjala, tehnologija razvijala, ali potreba za privatnim prostorom, izoliranim i osiguranim od vanjskih utjecaja je ostala elementarna potreba svakoga od nas. A ako je vjerovati Darwinu, ostati ?e i jo neko vrijeme.

Opširnije...  

Provjetravanje prostorije

PVC stolarija onemogu?ava pojavu plijesni na zidu kao kod drvene stolarijeZbog dananjeg ubrzanog ritma ivota, buke, tehnologije koja nas okruuje, kad kre?emo u gradnju poslovnog ili stambenog objekta, svi teimo tome da nam bude osiguran mir, pa od stambenih objekata gradimo prave male izolirane zabrtvljene utvrde.

Opširnije...  

PVC stolarija s LOW-E staklom

PVC stolarija s LOW-E staklomArhitektura bez obilja staklenih povrina ugra?enih u PVC stolariju danas je gotovo nezamisliva. Rezidencijalne ?etvrti kao i uredski prostori koji obiluju svjetlom imaju veliku ulogu u kvaliteti ivota u dananjem svijetu. Me?utim, svjetlom okupani prostori imaju dvije manjkavosti, ljeti se pregrijavaju, a zimi ih je teko ugrijati.

Opširnije...  

Vaa lokacija:

Naslovnica | Savjeti | | Provjetravanje prostorije