Copyright

Prihva?anje uvjeta koritenja

Dobro doli na stranicu tvrtke Salva Fide d.o.o. (u daljnjem tekstu Salva Fide). Salva Fide omogu?uje vam koritenje usluga i sadraja ove internetske stranice koje je regulirano ovim uvjetima koritenja. Uvjeti koritenja primjenjuju se na sve sadraje i usluge na domenama i poddomenama u vlasnitvu, suvlasnitvu ili partnerstvu s tvrtkom Salva Fide.

Koritenjem usluga i internetske stranice op?enito smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima koritenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihva?aju.

Autorska prava

Sadraj na internetskoj stranici zati?en je autorskim pravima. Mijenjanje, posu?ivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadraja mogu?e je samo uz prethodnu dozvolu tvrtke Salva Fide ili vlasnika sadraja.

Zatita privatnosti i tajnost podataka

Salva Fide potuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetske stranice. Svi podaci iz procesa kontaktiranja putem kontakt obrazaca te ostali podaci o korisniku koriste se isklju?ivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Salva Fide ni pod kojim uvjetima ne?e iste u?initi dostupnima tre?oj strani, osim u slu?aju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na internetskoj stranici vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasnitvu niti pod kontrolom tvrtke Salva Fide. Salva Fide nije odgovorna za sadraj tih stranica.

Promjene sadraja

Salva Fide zadrava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadraja na internetskoj stranici bez obaveze prethodne najave. Salva Fide nije odgovorna za bilo kakvu tetu nastalu tim promjenama.

Promjene uvjeta koritenja

Salva Fide zadrava pravo promjene uvjeta koritenja u bilo kojem trenutku te ne?e biti odgovorna za mogu?e posljedice koje su proizale iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internetskoj stranici.

Vaa lokacija:

Naslovnica | Copyright